โครงการพักชำระหนี้ พ.ศ.2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
           จากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของสมาชิกสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 ดังนั้นคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43 ประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้มีมติกำหนดโครงการพักชำระหนี้ พ.ศ.2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดกับสมาชิก ดังต่อไปนี้
           ข้อ 1 สมาชิกสามารถพักชำระหนี้ได้ทุกสัญญา ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน
           ข้อ 2 ระยะเวลาพักชำระหนี้ ตั้งแต่งวดเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2563
           ข้อ 3 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่สามารถกู้เงินประเภทใดๆได้ระหว่างการพักชำระหนี้ ยกเว้นกู้ฉุกเฉิน
           ข้อ 4 เงินต้นที่พักชำระหนี้ สหกรณ์จะนำฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิก
           ข้อ 5 ให้ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานสหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด และให้ผู้ค้ำประกันทุกคนลงนามในแบบพักชำระหนี้ แล้วนำส่งสหกรณ์ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วสหกรณ์จะไม่รับพิจารณาใดๆทั้งสิ้น
           **กรณีสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน ให้ดำเนินการยื่นเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน ให้เสร็จสิ้นก่อนดำเนินการยื่นแบบพักชำระหนี้ (ห้ามมิให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำโดยพลการ)
ดาวน์โหลดแบบขอพักชำระหนี้
 
เลขทะเบียนสมาชิก :
เลขบัตรประชาชน :