สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185 โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com
 
เลขทะเบียนสมาชิก :
เลขที่บัตรประชาชน :
ข้าพเจ้ายอมรับเงิ่อนไขทั้งหมด
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185 โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com

© 2014 All Rights Reserved www.phayaotcl.com | Design By Isocare System Co.,Ltd™